Praticar
Üyelik Koşulları
1. TARAFLAR

İşbu Üyelik sözleşmesi, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58 34771 Ümraniye - İstanbul adresinde mukim ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. (bundan böyle ÇELİK MOTOR olarak anılacaktır) ile siteye Üye olan Üye arasında, Üyenin www.praticar.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama (bundan böyle PRATİCAR olarak anılacaktır) üzerinden kendi iradesi ile yaptığı Üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, PRATİCAR’a Üye olmakla, Sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Üyelik sözleşmesinde PRATİCAR ve Üye ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

ÇELİK MOTOR : ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.

PRATİCAR : www.praticar.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesi ve PRATİCAR uygulama adıyla ios ve android işletim sistemi üzerinden yayın yapan mobil uygulama.

Kullanıcı : PRATİCAR’a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye : PRATİCAR’a Üye olan gerçek veya tüzel kişi.

Çağrı Merkezi : PRATİCAR’da sunulan hizmetlere ilişkin müşteri iletişim hattı ve işlemleri yürüten kişi ve/veya kişiler.

Hizmetler : PRATİCAR içerisinde Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ÇELİK MOTOR tarafından sunulan uygulamalar.

Talep : PRATİCAR üzerinde Üyenin hizmet satın alma süreçlerini tamamlaması.

Araç : Üyenin PRATİCAR üzerinde kaydettiği araç ve/veya araçlar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, PRATİCAR’da sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile PRATİCAR içerisinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin ÇELİK MOTOR tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, PRATİCAR içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ÇELİK MOTOR tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. PRATİCAR’a Üye olabilmek için reşit olmak ve ÇELİK MOTOR tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmamış, Üyeliği askıya alınmamış veya Üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. 4.2. ÇELİK MOTOR herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Üyenin Üyelikine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. PRATİCAR’da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üyenin ÇELİK MOTOR bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri Üyeliğe son verme veya Üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. Üye, PRATİCAR’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile PRATİCAR’daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Üye, Üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal ÇELİK MOTOR’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. ÇELİK MOTOR bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.1.3. Üye, ÇELİK MOTORun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple ÇELİK MOTORdan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üyenin PRATİCAR üzerinde verdiği hizmet talepleriyle ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile ÇELİK MOTORa bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini ÇELİK MOTOR ilgili tarafa verebilir.

5.1.4. Üyelerin, PRATİCAR Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üyelerin ve/veya ÇELİK MOTORun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur.

5.1.5. Üye, PRATİCAR dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. ÇELİK MOTOR, Üye tarafından ÇELİK MOTORa iletilen veya PRATİCAR üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.6. Üye, ÇELİK MOTOR ‘un yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7. PRATİCAR’da,PRATİCAR’dan tamamen bağımsız ve ÇELİK MOTOR’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. ÇELİK MOTOR bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında ÇELİK MOTOR'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve ÇELİK MOTOR’un izni dışındadır.

5.2. ÇELİK MOTOR’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. ÇELİK MOTOR, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak ÇELİK MOTOR, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin ÇELİK MOTOR’a aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

5.2.2. ÇELİK MOTOR güvenlik nedeniyle Üye'nin PRATİCAR üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, PRATİCAR’dan uzaklaştırma, Üyelik dondurma, Üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

5.2.3. ÇELİK MOTOR önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın PRATİCAR’ın biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, PRATİCAR’da yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

5.2.4. ÇELİK MOTOR dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin PRATİCAR’da sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, PRATİCAR’da sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

5.2.5. ÇELİK MOTOR, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

5.2.6. Site’de Üye’ye sunulacak olan teklif, ÇELİK MOTOR tarafından Üye’ye hizmet verme taahhüdünde bulunulduğu anlamına gelmez. Üye, verilen fiyat teklifini kabul etse dahi ÇELİK MOTOR bu konuda tercih hakkına sahip olup herhangi bir neden göstermeksizin hizmeti vermemekte serbesttir. Çelik Motor’un da hizmet alımını onaylaması durumunda, Üye ile ÇELİK MOTOR arasında alınacak hizmete ilişkin olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi aktedilmesi gerekmektedir.

5.2.7. ÇELİK MOTOR, Üye’nin başvurusu ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde hiçbir sebep göstermeksizin Üye’nin başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca Üye tarafından verilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı, yanlış ve/veya sahte olması durumunda ÇELİK MOTOR, Üye’nin başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Üye bu nedenle ÇELİK MOTOR’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

5.3. HİZMET ŞARTLARI

5.3.1. Hizmet satın almaya sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi PRATİCAR’a Üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede belirtilen şartlara haiz Üyeler katılabilecektir. Üyelik ve katılım için 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şarttır.

5.3.2. Üye PRATİCAR üzerinde belirtilmiş hizmetlerin talep aşamalarını tamamlaması durumunda, hizmet satın alma talebini yapmış kabul edilir. Talep sahibi Üye, Çağrı Merkezi tarafından arandığında, sözlü olarak talebini onaylandığını ifade etmesi durumunda, talep işleme alınır ve hizmet sunumu başlar. Üye talep yapmış olsa bile, Çağrı Merkezi tarafından arandığında, talebini iptal etme/hizmeti istememe hakkına sahiptir.

5.3.3. Üye, PRATİCAR üzerinden sunulan hizmet veya hizmetlerde vale satın almış ise, aracının valeye teslimi aşamasında üyenin atayacağı 3. şahsın da Üye ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacağını kabul eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. PRATİCAR’ın sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, PRATİCAR’daki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler ÇELİK MOTOR’a ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, ÇELİK MOTOR un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde PRATİCAR’ın içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının PRATİCAR’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, ÇELİK MOTOR’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ÇELİK MOTOR’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye ÇELİK MOTOR’a ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2. ÇELİK MOTOR’ın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5. Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup ÇELİK MOTOR'un rücu hakkı saklıdır.

7. SORUMLULUK

7.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ÇELİK MOTOR Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin internet üzerinden yayının durdurmaya yetkilidir. Üye bu nedenlerle ÇELİK MOTOR’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

7.2. ÇELİK MOTOR, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu ,veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ÇELİK MOTOR’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan Mücbir Sebep durumlarında; ÇELİK MOTOR, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince ÇELİK MOTOR'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, ÇELİK MOTOR’a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için ÇELİK MOTOR’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde ÇELİK MOTOR, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

ÇELİK MOTOR, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

10.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ÇELİK MOTOR’un Üye’nin Üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

10.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak 1 gün önel vermek kaydıyla tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer taraf, sözleşmeyi fesheden taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez. Ancak fesih tarihinden önce alınması konusunda mutabakat sağlanmış veya ifa edilmiş hizmetler kapsamında Tarafların söz konusu hizmet/hizmetler ile ilgili sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.

10.3. Üye, PRATİCAR üzerinden satın aldığı hizmetin/ürünün işlemi devam ediyor olması durumunda, PRATİCAR, Üye’ yi korumak, sunulan hizmetin/ürünün işlemleri tamamlanana kadar takip edebilmesi, onay verebilmesi, reddedebilmesi ve değişiklik talep edebilmesi için üyelik kaydını saklı tutar. Üye, PRATİCAR üzerinde oluşturduğu profilini hizmeti tamamlanana kadar silemez ve kapatamaz. Hizmetin/ürünün tamamlanmasını müteakip PRATİCAR üyelik iptali talebini yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

10.4. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda ÇELİK MOTOR, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin Üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye ÇELİK MOTOR’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. ÇELİK MOTOR doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. ÇELİK MOTOR, işbu zararlarını Üye’nin varsa vermiş olduğu teminatı/provizyonu herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu teminat miktarıyla sınırlı değildir.

11. GİZLİLİK

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında ÇELİK MOTOR ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve ÇELİK MOTOR’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye ÇELİK MOTOR’un uğradığı zararlardan sorumludur.Ayrıca ÇELİK MOTOR, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. ÇELİK MOTOR, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili trafik müşaviri firma, sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca ÇELİK MOTOR bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra da 5 yıl süreyle geçerlidir.

12. TEBLİGAT

Taraflar, Üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, açık artırma sonuçlarının, onayın, Üyeliğin/açık artırmanın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin Üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e- mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin ÇELİK MOTOR tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından ÇELİK MOTOR sorumlu değildir. Üye’nin ÇELİK MOTOR ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

13. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

13.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, ÇELİK MOTOR’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

14. MUHTELİF

14.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

14.2. ÇELİK MOTOR’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

14.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı ÇELİK MOTOR’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, ÇELİK MOTOR’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı ÇELİK MOTOR’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

14.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde ÇELİK MOTOR’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.